รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับชมที่นี่!

องค์ความรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อิสระแห่งการเรียนรู้ ทุกที่ทุกเวลา เพื่อสังคมอุดมปัญญา

รายการ ปราชญ์แม่โจ้

รายการที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร งานวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายการ แม่โจ้เกษตรอินทรีย์

รายการที่นำเสนอการทำการเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ เพื่อผลิตอาหารด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

รายการ ปราชญ์แม่โจ้


รายการ แม่โจ้เกษตรอินทรีย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ

Maejo Go Eco

Go to Website

Facebook & Youtube MJU Channel

MJU Channel Content