ปราชญ์แม่โจ้ ตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์

เมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตเมล็ดใน­ระบบการจัดการแบบเกษตรอินทรีย์ ให้ความสำคัญกับองค์รวมและกิจกรรมที่เกื้อ­หนุนต่อระบบนิเวศ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเริ่มจากการใช้เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงปลูกในพื้นที่ได­้รับการรับรองว่าสามารถใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์­พืชอินทรีย์ได้ ประกอบกับมีกระบวนการผลิตที่มีการใช้ปัจจั­ยการผลิตที่มาจากวัสดุอินทรีย์ หรือจากธรรมชาติ และมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบก­ารผลิตและมีระบบเอกสารประกอบการตรวจสอบจาก­องค์กรตรวจประเมินรับรอง

กลุ่ม : รายการเกษตร ปราชญ์แม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2558
จำนวนการเข้าชม 1437 ครั้ง

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารจาก MJU Channel
ปราชญ์แม่โจ้ ตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2558
จำนวนการเข้าชม 1437 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ ตอนการผลิตข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 5558 ครั้ง
การผลิตข้าวกล้องงอกไร้มอด
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1947 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ - มะม่วงแฟนซี
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 2677 ครั้ง
การผลิตสัตว์น้ำวิถีอินทรีย์
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 4211 ครั้ง
สาหร่ายเตาคุณค่าจากสายน้ำ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 2814 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ - กล้วยตกเครือกลางลำต้น
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 กันยายน 2557
จำนวนการเข้าชม 4807 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ - การเลี้ยงหมูหลุมและการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 3790 ครั้ง

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats