HOME MAEJO UNIVERSITY
กลุ่ม : ผลงานนักศึกษา
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1056 ครั้ง

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารจาก MJU Channel
ท่องแม่โจ้ ตอน กล้วยไม้
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2561
จำนวนการเข้าชม 1205 ครั้ง
ท่องแม่โจ้ ตอน หม่อนไหม
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2561
จำนวนการเข้าชม 13 ครั้ง
ท่องแม่โจ้ ตอน ประมง
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2561
จำนวนการเข้าชม 25 ครั้ง
ท่องแม่โจ้ ตอน กาดแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2561
จำนวนการเข้าชม 39 ครั้ง
ท่องแม่โจ้ ตอน Strawberry Tissue
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2561
จำนวนการเข้าชม 11 ครั้ง
ท่องแม่โจ้ ตอน Pomology
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2561
จำนวนการเข้าชม 94 ครั้ง
HOME MAEJO UNIVERSITY
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1056 ครั้ง
DIVERSITY MAEJO UNIVERSITY
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 345 ครั้ง

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats